هاست سازمانی

فکه ۱

فضا = 300 MB
پهنای باند = بینهایت
پشتیبانی = 24*7*365
AddonDomain = بینهایت
دامنه رایگان

فکه ۲

فضا = 500 MB
پهنای باند = بینهایت
پشتیبانی = 24*7*365
AddonDomain = بینهایت
دامنه رایگان

فکه ۳

فضا = 1 GB
پهنای باند = بینهایت
پشتیبانی = 24*7*365
AddonDomain = بینهایت
دامنه رایگان

فکه ۴

فضا = 2 GB
پهنای باند = بینهایت
پشتیبانی = 24*7*365
AddonDomain = بینهایت
دامنه رایگان

فکه ۵

فضا = 5 GB
پهنای باند = بینهایت
پشتیبانی = 24*7*365
AddonDomain = بینهایت
دامنه رایگان