سرور اختصاصی Kimsufi

KS-1

Intel Atom D425
2GB DDR3 1066 MHz
500GB SATA
€5.99

KS-2E

Atom™ N2800 1.86 GHz
2TB SATA
€9.99

  • 4 GB RAM
KS-2A

Atom™ N2800 1.86 GHz
1TB SATA
€10.99

  • 4 GB RAM
KS-3C

Core™ i3-2130/3240 3.4 GHz
2TB SATA
€17.99

  • 8 GB RAM
KS-3A

AMD Opteron 4122 2.2 GHz
2TB SATA
€20.99

  • 16 GB RAM
KS-3B

Core™ i5-750 2.67 GHz
2TB SATA
€20.99

  • 16 GB RAM
KS-4A

Core™ i7-920 2.66 GHz
2TB SATA
€22.99

  • 16 GB RAM
KS-4C

Core™ i5-2300 2.8 GHz
2TB SATA
€22.99

  • 16 GB RAM
KS-5

Xeon 2 x E5504 2 GHz
2TB SATA
€25.99

  • 16 GB ECC RAM
KS-6

Intel Xeon 2xE5530
24GB DDR3 ECC 1066 MHz
2TB
€30.99