نمایندگی هاست

شلمچه 1

فضا = 2 GB
پهنای باند = 20 GB
پشتیبانی = 24*7*365

شلمچه 2

فضا = 5 GB
پهنای باند = 50 GB
پشتیبانی = 24*7*365

شلمچه 3

فضا = 10 GB
پهنای باند = 100 GB
پشتیبانی = 24*7*365

شلمچه 4

فضا = 20 GB
پهنای باند = 200 GB
پشتیبانی = 24*7*365